TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp Processus optimus, UAB, juridinio asmens kodas 303392940, registruotos buveinės adresas Vydūno g. 18-71, Vilnius, 06208 (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Pardavėjas suteiks Jums galimybę įsigyti http://www.can-do.lt/ interneto svetainėje (toliau – Svetainė) siūlomą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, kursus, mokymus (toliau – Turinys) ar Pardavėjo teikiamas paslaugas – konsultacijas individualaus ar grupės nuotolinio susitikimo metu (toliau – Paslaugos) arba elektroninius dovanų kuponus, skirtus atsiskaitymui Svetainėje (toliau – Dovanų kuponai) (visi kartu toliau – Produktai).

Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:
Tel.: +370 623 68692
El. paštas: info@can-do.lt
Adresas: Vydūno g. 18-71, Vilnius, 06208
Jūs turite teisę pirkti Svetainėje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, pirkti Svetainėje galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Pateikdami Produktų užsakymą Svetainėje (toliau – Užsakymas), Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.
Jeigu Turinys ir Paslaugos yra skirtos ne vartojimo poreikių tenkinimui ir juos įsigyjate su savo (esamu ar planuojamu) verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, vartotojų teises saugantys teisės aktų reikalavimai Jums nebus taikomi. Šių Taisyklių nuostatos, kurios skirtos vartotojams, bus taikomos tik tada, jeigu pirksite Svetainėje kaip vartotojas, nebent su Pardavėju susitarsite kitaip.

PIRKIMAS SVETAINĖJE

Jums apsilankius Svetainėje ir pasirinkus Produktą, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas krepšelis (toliau – Krepšelis).
Suformavus Krepšelį, turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktam Produktui pateikti. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o Krepšelio turinys atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Užsakymą. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.
Jūs sutinkate, jog pateikdami Užsakymą Svetainėje, įsipareigojate sumokėti Pardavėjui Užsakyme nurodytą kainą. Į Svetainėje ir Užsakyme nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Kainos Svetainėje ir Užsakyme nurodomos Eurais.
Svetainėje galite atsiskaityti per elektroninę bankininkystę, kreditine kortele, banko pavedimu, PayPal ar kitais nurodytais būdais. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po Užsakymo pateikimo.
Jums patvirtinus Užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal Užsakymą.
Pateikus Užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas Užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.
Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote Užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų Užsakymą. Produktai yra pateikiami Produktų aprašymuose ar kitur svetainėje nurodytais būdais ir tvarka.

PRODUKTŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ

Produktų savybės nurodomos Svetainėje prie kiekvieno Produkto aprašymo. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Produktai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Pardavėjas įsipareigoja pateikti Produktą, kuris atitinka informaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame Produkto aprašyme.
Produktai gali būti teikiami naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Produkto pateikimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Produktas negali būti kokybiškai pateiktas dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumų ištaisymui.

NAUDOJIMASIS PRODUKTU

Pirkdami Turinį ar Paslaugas, įgyjate teisę (licenciją) naudoti Turinį ar Paslaugų medžiagą tokiomis svarbiausiomis sąlygomis, kurių įsipareigojate laikytis:
  • Naudoti tik savo profesinės veiklos tikslais.
  • Naudoti tik vartojimo (mokymo, mokymosi) tikslais. Jūs ir neturite teisės jų (ar bet kurios dalies) įrašyti, kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims jais (ar bet kuria dalimi) naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai).
  • Jų negalite modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jų išvestinių kūrinių.
  • Jums suteikiamos teisės yra neišimtinės, t. y., Turiniu ar Paslaugų medžiaga gali naudotis ir pats Pardavėjas, ir kiti asmenys.
  • Galite naudoti tiek laiko, kiek nurodyta Turinio ar Paslaugų aprašyme.


Kai Paslaugos yra teikiamos daugiau nei vienam asmeniui (pavyzdžiui, grupės susitikimai, kuriuose dalyvauja daugiau dalyvių), Jūs turite užtikrinti, kad nepažeisite kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų, įskaitant teisę į atvaizdą ir privatumą (pavyzdžiui, neatliksite vaizdo ir/ar garso įrašo, kitaip nefiksuosite vaizdo ar dalyvių duomenų, užtikrinsite dalyvių konfidencialumą), garbę ir orumą (pavyzdžiui, neįžeisite kitų asmenų).

Jeigu nepasinaudojate Produktu per nurodytą laikotarpį, Pardavėjo ir Jūsų sudaryta sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, nebent su Pardavėju atskirai raštu bus susitariama kitaip.

DOVANŲ KUPONAI

Dovanų kuponai galioja juose nurodytą laikotarpį. Dovanų kupono gavėjas turi panaudoti Dovanų kuponą Svetainėje, tai yra Dovanų kuponu atsiskaityti už Svetainėje siūlomus Produktus, per Dovanų kupone nurodytą laikotarpį. Nepanaudojus Dovanų kupono per jame nurodytą laikotarpį, nurodytas laikotarpis nepratęsiamas, Dovanų kuponas netenka galios, o pinigai, sumokėti už Dovanų kuponą, negrąžinami.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Naudodamiesi Svetaine Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Produktus ir atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimi Produktai; (c) visi Svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė ar interneto svetainės ar paslaugos, skirtos Produktų pateikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems su Pardavėju susijusiems asmenims. Jūs įsipareigojate neįrašinėti, nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

Jeigu perkate Svetainėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:
  • Jeigu Svetainėje perkate Turinį, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.
  • Jeigu Svetainėje perkate Paslaugas, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Paslaugos nėra suteiktos, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.
  • Jeigu Svetainėje perkate Dovanų kuponą, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Dovanų kuponas dar nėra panaudotas, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai gavote Dovanų kuponą. Tokiu atveju, atsisakydamas sutarties Jūs privalote negrįžtamai ištrinti Dovanų kuponą ir jo duomenis.

Norėdami įgyvendinti teisę atsisakyti sutarties, Jūs turite per nurodytą terminą pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Produktą Jūsų sumokėtus pinigus. 

Pirkdami Svetainėje patvirtinate, kad sutinkate, kad Turinys būtų pradėtas teikti ar Paslaugos būtų suteiktos anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti sutarties.

ATSAKOMYBĖ

Pardavėjo atsakomybė už Produktų kokybę yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.
Jūs turite pateikti Pardavėjui visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją ir laikytis šių Taisyklių reikalavimų.
Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Svetainės, naudotis Produktais, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Pardavėju.

PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Svetainėje. Prieš patvirtindami Užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo patvirtinimo metu.
Pardavėjas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Svetainės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Produktų pirkimo-pardavimo sutarčių ar Dovanų kuponų, kurių galiojimo laikas nepasibaigęs.

KITOS SĄLYGOS

Šios Taisyklės ir bet kuri Svetainėje sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.
Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Svetaine, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).
Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2024 m. gegužės 22 d.

Šios Taisyklės sukurtos Glimstedt doke. Advokatų kontorai Glimstedt priklauso visos autorių teisės į Taisykles, ji suteikia teisę Processus optimus, UAB naudoti Taisykles http://www.can-do.lt/ interneto svetainėje. Kopijuoti ar kitaip naudoti Taisykles ar jų dalį be advokatų kontoros Glimstedt rašytinio sutikimo draudžiama. Visos suteikiamų teisių sąlygos aptartos Glimstedt doko taisyklių 2 dalyje.
Created with